دو

انتظار گاهی وقتها تلخه   و گاهی وقتها شیرین. در انتظار چی هستی؟