یه وقتهایی باید  سر  رو به طرف آسمان گرفت و از ته  دل فریاد زد   خدا....

...

خوب  این روزها برام  حسابی سخت هستش  نصفش تقصیر خودمه و نصف دیگه

هم تقصیر دیگران...  اما به قول  دوستی  بگذریم که خواهد  گذشت!!.. 

آلمان امشب بازی داره و  باز من منتظر یه برد  هستم یه برد  خیلی خوب .

اسپانیا   در خط حمله و دفاع   زیاد خوب نیست و  آلمان هم کم کم داره دروازه بانش

خوب میشه درسته مثل  کان و ایگنر  نشده اما تا اینجا هم بد نبوده و  از همه

مهمتر اینکه آلمان یه خط  حمله واقعا عالی داره  که  از دروازه بان گرفته  تا  نوک حمله

همه  در یک زمان  یه خط حمله ١١ نفره رو تشکیل  میدند و به پیش می رند...

خلاصه ما قهرمان هستیم!!!!...

....

روز  تو خواهی  آمد   روزی که همه چیز   و همه کس   در اون روز آماده  اجرای عدالت

هستند به فرمان  و یاری خداوند  ... اون روز موعود و فرخنده و مبارک  نزدیک هست

مهم نیست چند سال  و قرن باید صبر کرد  اما  ما آماده  اون روز هستیم و منتظر

هستیم و  امیدوار که اون روز نزدیک  باشه  و در نظر ما نزدیک هست  و ما باید

آماده اون روز موعود باشیم...