یه روزی میاد که  از تو نشونی  پیدا میشه...

...

هیچ وقت  نگفتم چرا ؟ هیچ وقت  نخواستم که بدونم . هیچ وقت دنبال بحث رو نگرفتم

... هیچ وقت شاد نبودم ... هیچ وقت ........

.....

گل سفید. عاشق رنگ سفید هستم  لباس  سفید و کت و شلوار سفید و شلوار

جین سفید... دوست دارم یکبار همه لباسهام سفید باشه و توی یه روز بهاری

کنار  شن های سفید ساحل  قدم بزنم  و بعد  همونجوری داخل دریا برم   و با

تمام وجود  خیس بشم ... لباس ها و بدن و روحم  خیس بشه و خیس خیس...

.....