ميگن که مشکی رنگ عشقه

 

 

عشقه که ميگن دروغه

 

 

عشق همش سرابه

 

 

اما مشکی رنگ تنهاييه. رنگ غم

 

 

درصورتی که رنگ عشق قرمزه

 

 

رنگ هيجان. شور نشاط  شادی

 

 

دوست داشتن. مهر رنگ قلب ادما...

 

 

اره عشق دروغه اما اون عشقی که اونا ازش دم ميزنن

 

 

هوسی که اونا اسمش رو گذاشتن عشق

 

 

عشق واقعی راسته سراب نيست

 

 

وجود داره اما بعضی ها با هوس اون رو اشتباه گرفتن

 

 

صدم غم هست اما همدمی نيست

 

وگر يک همدمم باشد غمی نيست

 

هزاران رازم اندر سينه پژمرد

 

 

دريغا و دريغا محرمی نيست

 

خمار الودم اما ساغری نه

 

سراپا ريشم اما مرهمی نيست

 

گنه ناکرده باد افره کشيدن

 

خدا داند که اين درد کمی نیست

 

سيه چالی نصيبم شد چو بيژن

 

چه گويم با که گويم رستمی نيست

 

اخوان ثالث