صفر

همیشه میشه آینده رو تغییر  داد کافیه حال رو تغییر بدی...

پی نوشت:  صفر