بیست

هر آغازی را پایانی ست  و هر پایانی را آغازی...