عشق يه جور بند نيست

 

 

باعث زندانی شدن ادم  بشه

 

 

وقتی دو نفر عاشق هم ميشن

 

 

هر دو سعی ميکنن که ديگری راحت باشه وشاد

 

 

به خاطر همين هزگز حاضر نميشن که

 

 

زندگی رو برای هم غير  قابل تحمل کن

 

به نظرت هم احترام ميذارن

 

ميذارن که اون يکی هر کاری که دوستداره بکنه

 

 

تازه کمک هم ميکنن

 

يه عاشق هم کاری نميکنه که معشوقش خوشش نياد

 

 

هر کاری بکنن  هم به فکر خودشون

 

 

و هم به فکر معشوقشون هستن

 

شادی يکی شادی ديگريه