هیجده

وقتی حرفها تموم میشه اون وقت سکوت  هست که حرف اصلی رو میزنه  کافی هست

دقت کنی...