همیشه به یاد من افتادی بخند  تا من هم بخندم...

...

تا به حال شده حس کنید دوست دارید با صدای بلند توی یه خیابون بخونید  و داد

بزنید؟؟؟!!!!!  و یا اینکه  با صدای بلند با دوستتون جوک تعریف کنید و بخندید ؟

تا به حال شده دلتون بخواهد که یه بادکنک رو از دستفروش کنار خیابون  بخرید

و بگیرید توی دستتون و تا خونه ببریدش؟ تا به حال شده  یه همکلاسی تون رو

به یه لیوان چای داغ دعوت بکنید بدون اینکه  قبل از اون جلسه کلاس تا به حال

اون رو ندیده باشید؟. تا به حال شده یه شعر و بخونید و بخواهید  که جای فعل های

جمله رو عوض کنید اگه معناشون مثبت هست و به وضع حالتون نمی خوره برعکس

و منفی ش کنید و زیر لب زمزمه کنید؟... تا حالا شده دوست داشته باشید

راه برید و راه برید و راه برید  بدون هیچ مقصدی ...

...

شاد باشید این آرزوی من برای شماست...