چند روزه که خيلی تنها هستم.هر کار ميکنم باز تنها هستم. کسی نيست باهش حرف بزنم.هر کار ميکنم اصلا شاد نميشم بيشتر احساس تنهايی و خستگی ميکنم.امروز سردرد دارم از صبح اخساس تنهايی شديدی ميکنم .