هیفده

همیشه میشه با دروغ فرار کرد  اما وقتی دروغ به قلب خودت بگی ...