روز مادر  و زن مبارک

 

 

 


 

اولين ديدار اولين نگاه. اولين حرفي كه

 

 

بين دو عاشق گفته ميشه

 

 

هميشه تو ياد اونها ميمونه

 

 

فرقي نداره اون ديدار حرف چي بوده وكجا بود

 

 

مهم اينكه شروع يه اغازه

 

 

يه عشق

 

 

شايد ادم در اولين بار احساس عشق به طرف مقابل نكنه

 

 

 

اما هيچ وقت اون رو فراموش نمي كنه

 

 

 

لحظه ديدار نزديك ست.

 

 

باز من ديوانه ام مستم.

 

باز ميلرزد دلم دستم.

 

باز گوئي در جهان ديگري هستم.

 

هاي! نخراشي بغفلت گونه ام را تيغ!

 

هاي نپريشي صفاي زلفكم را دست!

 

و آبرويم را نريزي دل!

 

_ اي نخورده مست_

 

لحظه ديدار نزديكست.

 

اخوان ثالث