خاطره ها  همه چیز  یه توی تنهایی با آدم میمونه...

نمیدونم توجه کردید که وقتی کنار خط کشی  عابر پیاده  ایستادی  مجبور هستی

که به صدای بوق راننده ها که فکر می کنند منتظر سوار شدنی، گوش بدی؟!! این ها

همش سر این هستش که  هیچ کدوم از ما  توجه به چراغ راهنمایی و  قوانین 

نمی کنیم و تنها منظور و هدف و کار مون مهم هست نه چیز دیگه. 

کارمون گفتم یاد اتوبوسی که سرویس دانشگاه مون هست افتادم که  داخلش

نوشته: راننده حافظ جان مسافر است نه کار مسافر.

اما بیشتر موارد   اینجوری نیستش...

...

امروز رفتم  یه ماهی فایتر دیگه خریدم .   الان  دوتا شدن . نگه داشتن یه ماهی یا

حیوان خانگی هم عالمی داره هالبخند