الان برف داره میاد و برای اولین بار  روی زمین هم نشسته و داره کم کم زمین رو

سفید پوش می کنه . آخ که چقدر دلم برای برف  و راه رفتن روش و گوله  برفی

 درست کردن ، تنگ شده بود.

برف همه جا رو سفید می کنه و مثل اینکه  همه جا پاک و سفید  از اول بوده..

. اما ما باز  این پاکی و سفیدی رو  از بین می بریم با  رد شدن از روش  و با

 ماشین هامون و  ...  درست مثل زمین که  با کارهامون  همیشه خواسته

یا نا خواسته  اون رو خراب می کنیم و زیبایی ها رو تبدیل به زشتی می کنیم.

  درست مثل  برف...