ادم توی عمرش فقط يه بار عاشق ميشه

 

 

 

اگه دوباره احساس کرد که عاشق شده

 

 

 

يا  در موردعشق اولش درست  فکر نمی کرده

 

 

و عاشق نبوده

 

 

و يا اين احساس دوم  هوسه

 

 

وتوی زندگيش فکر ميکرده که عشقش رو پيداکرد