كسي كه عاشق واقعي كسي هستش

 

 

هميشه به فكر اونه به چيز ديگه فكر نمكنه

 

 

توي اين فكره كه اون رو شاد كنه حتا اگه خودش ناراحت

بشه 

 

معشوقش هم توي همين فكره

 

 

هر دو هميشه از حال هم خبر دارن

 

 

 

وميدونن كه اون يكي چي مي خواد

 

 

 

و مي خوان اون رو بر اورده كن

 

 

ما چون دو دريچه روبروي هم

 

 

اگاه ز هر بگو مگوي هم.

 

 

هر روز سلام و پرسش و خنده

 

 

هر روز قرار روز اينده.

 

 

عمر آينه بهشت اما ... آه

 

 

بيش از شب وروز تير ودي كوتاه

 

 

اكنون دل من شكسته وخسته ست

 

زيرا يكي از دريچه ها بسته ست

 

 

نه مهر فسون نه ماه جادو كرد

 

 

نفرين به سفر كه هرچه كرد او كرد.

اخوان ثالث