هفت

هیچ چیز پایانش از قبل  معلوم  نیست. پس از آغاز کردن نترس!