شش

عشق برای ازداوج  کافی نیست  اما بدون عشق ازدواج معنایی نداره جزء یه قرارداد

عادی...