چهار

وقتی چیزی رو  واقعا می خواهی انجامش بده یه تجربه بد  و پایان بد بهتر از  یه حسرت

تا آخر عمر هستش.