سفر كردن بهترين كار در دنياست

 

 

وقتي كه ادم سفر مي كند

 

 

از تنهايي در مي اد

 

 

ميفهمد كه همه جاي عالم يك جور نيست

 

 

 

شايد توي سفر اون عشقي كه منتظريد

 

 

به سراغ شما بياد

 

 

 

من اينجا بس دلم تنگ ست.

 

 

 

و هر سازي كه ميبينم بد آهنگ ست.

 

 

 

 

بيا ره توشه برداريم

 

 

 

قدم در راه بي برگشت بگذاريم.

 

 

 

 

ببينيم آسمان ((هركجا)) آيا همين رنگ ست؟

 

 

 

مهدي اخوان ثالث