سه

هیچ چیز مهم تر از خود تو نیست حتا عشق و خانواده ات. وقتی خودت  نیستی

 هیچ چیزی نیستی!