دیروز برگشتم. کلی خوش گذشت. کلی پیاده رفتم. کلی لذت بردم از سکوت صبح

جمعه اصفهان. کلی پا هام تاول زد به خاطر کفش نو ی که خریده بودم و توی مسافرت

پوشیدم. کلی خاطر جالب توی این روزها  برام به یادگار موند . کلی  گز و پولکی خریدم.

کلی  چیزهای جدید رو تجربه کردم. خلاصه کلی  سفر باحالی بود.

...

بعد از ظهر مفصل درباره این سفرم می نویسم.