زيبايی اون چيزه  هستش که ما می خواهيم

 

 

 

ادم عاشق معشوقش رو زيبا ميبينه

 

 

 

حتا همه بگن که اون زشته

 

 

چون برای ادم عاشق جذابيت مهمه نه زيبايی

 

 

 

خيلی از افراد زيبا هستن اما جذابيت ندارن

 

 

 

وخيلی ها زشت و نازيبا هستن ولی جذابيت دارن

 

 

 

زيبايی از بين ميره

 

 

اماجذابيت هميشه هستش و از بين نميره

 

 

 

پرده را برداريم:

 

 

 

بگذاريم که احساس هوايی بخورد.

 

 

 

بگذاريم بلوغ زير هر بوته که می خواهد بيتوته کند

 

 

 

بگذاريم غريزه پی بازی برود.

 

 

کفش ها را بکند وبه دنبال فصول از سر گل ها بپرد.

 

 

 

بگذاريم که تنهايی اواز بخواند.

 

 

چيز بنويسد.

 

 

به خيابان برود.

 

 

ساده باشيم.

 

 

 

سهراب