برقص انگار که کسی نگاه نمی کنه. آواز بخوان  انگار که کسی گوش نمیده. کار کن 

انگار که احتیاج به پول نداری. عاشق باش انگار که  هیچ وقت قبلا ضربه نخوردی.

زندگی کن  مثل  اینکه  فردایی  وجود نداره.

 

پی نوشت: این نوشته بالا رو  یه جایی خوندم