چطوری بگم که  دارم دیوانه  میشم . کجایی...  دارم  می میرم.... آخه کجایی 

دوست داشتنی  ترین  روی زمین... آخه  کجایی...