بی عمر زنده ام و این بس عج مدار

                                               روز فراق را که نهد در شمار عمر

 

همه چیز زود گذر  هستش  توی یه چشم بهم زدن  همه چیز تمام  میشه و مطمئن

باشید که سالها  میگذره و  انگار  نه انگار که اتفاقی افتاده و این همه روز طی شده

درست مثل چشم بهم زدن. وقتی سن  آدم  کم هستش  آرزو داره  که زودتر بزرگ بشه

و وقتی بزرگ شد  تازه می فهمه  که انگار این همه سال فقط توی یک چشم بهم

زدن تموم شد و رفت. چند ساله که دارم اینجا می نویسم  اما انگار  هنوز   زمانی

نگذشته و اولین نوشته ام  همین چند لحظه پیش   بوده  و   اولین  بار  هستش

دارم می نویسم. چقدر زود گذشت و سریع...   چقدر دوستان امدن و رفتند ...