دلم گرفته  از این همه درد. از اینکه می بینم و نمی تونم  هیچ کاری بکنم. دلم گرفته

. انگار  یه پرده  سیاه  انداختن  روی روح و روان  من ...

آدم  وقتی چیزی رو ندونه و  چیزی رو نببینه  راحتتر هستش   چون دونستن  مسئولیت

میاره و نگفتن  و انجام ندادن  کاری ، درد و رنج به همراه میاره...

خدا بزرگ  است . خدا   رحمان و رحیم  است . خدا  قادر و  توانا و دانا به تمام  امور 

است.  خدا یاور  تمام  مومنان و حق جویان  است...