سکوت  سرشار از نگفته هاست... وقتی سکوت می کنیم  فرشتگان خداوند در آسمانها

به ما نگاه می کنند و  با ما همراه میشوند...