عشق ينعی مهر

 

 

دوست داشتن ومورد محبت قرار گرفتن

 

 

با عشق ادم ادم ميشود

 

 

عشق يعنی از خود گذشتن

 

 

ما شدن

 

 

 

نگاه مرد مسافر به روی ميز افتاد:

 

 

((چه سيب های قشنگی!

 

 

حيات نشئه تنهايی است))

 

 

وميزبان پرسيد:

 

 

قشنگ يعنی چه؟

 

 

 

ـ قشنگ يعنی تعبير عاشقانه اشکال

 

 

 

وعشق تنها عشق

 

 

ترا به گرمی يک سيب ميکند مانوس.

 

 

سهراب