کاش بودی و کاش  باهم حرف می زدی کاش بودی و  دعوام می کردی و کاش بودی

صدای  خنده ات رو میشنیدم. کاش  همه چیز درست میشد....