مرگ

 

 

چرخ يك گاري در حسرت واماندن اسب

 

 

 

اسب در حسرت خوابيدن گاري چي

 

 

 

مرد گاري چي در حسرت مرگ

 

 

سهراب

 

 

همه ما در زندگي تا بحال حداقل يكبارحسرت مردن را

خورده ايم

 

 

 

اما مرگ حلال مشكلات نيست