تا حالا شده به خاطر اینکه بخواهی  زندگی شادی داشته باشی   زندگیت رو تغییر

بدی؟  تا به حال توی این تغییر  موافق بودی؟...