این روزها هوا هم گرم میشه و هم سرد هم بارون تگرگ می باره و هم

برف، انگار هوا هم  توی این بهار  هوای عاشقی به سرش زده و گاهی گرم  میشه و

گاهی سرد ،درست مثل عاشق ها...