بهار امد  با بوی  گل های وحشی  و  شکوفه های سفید درخت  ها و جوانه های کوچیک سبز شده

گندم  روی زمین ها... بهار  با تمام  چیزی های شاد و زیبا امد ... بهار   دوباره  امد تا ما دوباره شروع

عشق و  سر سبزی رو در دل طبعیت با چشمان خود ببینیم  و ایمان بیاوریم به یک شروع دوباره  . به

اینکه می تونیم شروع بکنیم و   وجودمون و زندگیمون رو از  همه چیزهای سرد و   یخ و   پوسیده و

سیاه  خالی بکنیم و از دل این همه سیاهی و بدی و روز مرگی ، جوانه های سبز و زیبای عشق و

شادی و نشاط و پیروزی رو   ایجاد بکنیم... بهار  سرآغاز عشق و زیبایی هستش...  امدن بهار

رو پیشاپیش به همه  ایرانیان  تبریک میگم.