پروانه از راه دور  نور رو دید و   به سمت نور پرواز کرد. .. پراونه به  منبع نور  رسید و

پایکوبان و مست   از عشق به نور  ، نزدیک و نزدیکتر  رفت  تا به نور برسه ...پراونه

از حرارت   و گرمای  نور  شروع  به  گرم شدن و   سوختن  و سماع عاشقانه در دور نور

کرد و بعد از مدتی بالهاش  سوخت  همراه با تمام بدنش ... سوخت و در عشق نور 

فنا شد... اما  با نور یکی  نشد  چون  حباب شیشه ای   دور نور  باعث شد   نتونه با

نور  یکی  بشه و لذت مرگ و عشق و فنا شدن رو  در آغوش نور بطور کامل بچشه...

پروانه سوخت و  خاکسترش  با نسیم  پگاه   در تمام محیط  پخش شد...