بدترين چيز توی دنيا اينکه  تنها باشی

 

 

 

وبدترين حالت توی دنيا اينکه

 

 

 

عاشق کسی بشی ونتونی به اون بگی

 

 

وبدترين زندگی کردن توی دنيا اينکه

 

 

هر روز يه سری کارا انجام بدی

 

 

بصورت تکراری وزندگيت تنوعی نداشته باشه

 

 

 

من هنوز منتظرم که کسی بياد

 

 

 

 من از تنهايی در بياره

 

 

 

کسی يعنی پيدا ميشه