گرم یاد آوری  یا نه،

من از یادت  نمی کاهم

تو را من چشم در راهم