بیشتر وقتها تقصییر خودم بود ... مقصر خودم هستم نه هیچکی دیگه...

باید تغییر  همچون فصل زمستان به بهار... باید رفت به سراغ  بهار و منتظر  امدنش

نشد... باید رفت... سبک و آزاد و رها... باید رفت  و رسید... دیگر انتظار  باید  تمام شود

... فرصت منتظر ماندن نیست باید رفت...