بالاخره برف آمد... هوا سرد بود و ما امتحان داشتم و از اون ور برف هم کم بود

نشد که ادم برفی بسازم....

هیچ تا به حال فکر کردی چقدر سریع ادم آب میشه تموم میشه مثل آدم برف...

چقدر این روزها  هوا سرد هستش. تازه  شده مثل روزهای  زندگی من ... سرد و خالی

... دیگه عادت کردم و هیچ شکایتی هم از این وضعیت ندارم...راضی  راضی راضی...

هوا سرده . میشه یه ابر بفرستی  تا روی من برف بباره می خواهم زیر برف بخوابم

شاید گرم شدم...