اگه به کسی از ته قلب گفتی دوست دارم

 

 

 

بايد تا اخر عمر اون رو دوست داشته باشی

 

 

حتی اگه اون تو رو دوست نداشت

 

 

بازم بايد دوست داشته باشی

 

 

فقط وقتی که به تو خيانت کرد

 

 

ميتونی دوستش نداشته باشی

 

 

اما بايد از اون متنفر هم نشی

حتی اگه اون تو رو دوست نداشت