اونقدر  بعضش رو فرو خورد و شب ها گریه کرد تا اینکه  گریه هاش تموم شد و دور قلبش

یه قفس  سنگی  گرفت  و  مردم فکر کردند که اون سنگ شده اما  نمی دونستند

پشت اون  قفس سنگی یه دل بود که خودش رو محکوم   به حبس ابد توی اون

قفس سنگی کرده بود...

  در زندگی چه کسی را دوست دارید؟ این موضوع انشاء  ای بود که پسرعموم که معلم

هست به دانش آموز هاش داده بود و گفته بود درباره هرکسی که خواستید می تونید

بنویسید و  اشکالی نداره.  من ورقه های انشاء شون رو خوندم.  چند نفری درباره

دوست داشتن خدا نوشته بودند و چند نفری هم  درباره پدر بزرگ و یا مادر  شون نوشته

بودند و یکی دو نفر هم درباره پدرشون و بیشترا هم درباره  فداکاری و خوب بودن

مادرشون نوشته بودند. و دو سه نفر هم درباره دوستشون و یا همکلایشون 

و  دو نفر هم درباره کسی که دوستش داشتند نوشته بودند.  خیلی بعضی

انشا هاجالب بود ... راستی شما چه کسی رو توی زندگی دوست دارید؟