ما ز ياران چشم ياری داشيتم

 

 

خودغلط بود انچه می پنداشتيم

 

 

 

واقعا نبايد از ديگران  انتظار کمک داشت

 

 

توی اين دنيا همه بفکر خودشان هستند

 

 

دوستی ومحبت وجود ندارد

 

 

و اگر هست بيش از حد کم است