تضاد ميان واقعيت و ارزو ها من  خيلی زياده

 

 

من دوست دارم که وقتی کسی رو دوست دارم

 

 

بهش بگم اما تو  روياهام فقط ميتونم بگم

 

 

توی واقعيت اما نميتونم

 

 

به دليل اينکه تو واقعيت من اعتماد بنفسم رو از دست دادم

 

 

به هراز دليل مختلف

 

 

توی همه کارها يک نوع ترديد ودو دلی دارم

 

 

واقعا خيلی خوبه که ادم بتونه حرفش رو بزنه

 

 

مگه نه؟؟؟