من دنبال يه نفر می گردم

 

 

يه کسی که از تنهايی خسته شده

 

 

يه کسی که منتظره که عشق سراغش بياد

 

 

يه کسی که معنی عشق رو ميفهمه

 

 

تا تنهايمون رو با هم پر کنيم

 

 

تا منتظر عشق بشيم با هم

 

 

شايد هم عاشق بشيم