عشق وزندگی

 

 

مرگ وعشق

 

 

 

زندگی بدون عشق  هيچ مفهومی ندارد

 

 

 

هر کس بايد در زندگی عشقی داشته باشد

 

 

چه عشق زمينی عشق ادم به ادم

 

 

 

يا عشق الهی ومعنوی

 

 

 

مردن در راه عشق بهترين نوع مرگ هست