اگه کسی شما رو دوست داشته باشه واقعا

 

 

 

و اگه شما کسی رو دوست داشته باشيد واقعا

 

 

 

شما خوشبختترين ادم روی زمين هستيد