سال جدید  داره میاد و کم کم داره این سال با تمام تنهایی و دوری از تو بودن هاش میره...
کاش مثل یه درخت توی این روز ها از خواب زمستانی بلند میشه و دوباره زنده میشه
و شکوفه  در می اره و برگهای ریزش دوباره جوانه می زنه ، عشق ما هم از این
خواب زمستانی بیدار میشد و دوباره مثل سابق  سبز میشد و ما  شاید می تونستیم که
با هم باشیم...کاش تو بودی و به من می گفتی که میشه این روزهای درد و تنهایی رو
پشت سر گذاشت و با هم به روز های بهاری و سر سبز برسیم... کاش تو که مثل یه
شکوفه کوچیک زیبا و قشنگ و مهربان هستی  میشد که پیشم باشی... کاش دوباره

بهت بگم که دوستت دارم...