کاش تو در کنارم بودی...کاش میشد که امروز   در کنارم بودی...کاش میدونستی که چقدر
بهت احتیاج دارم... وی این سر گشتگی  این زندگی که هر لحظه ش  بی تو هیچ مفهمومی نداره... کاش می تونستم بهت بگم که چقدر از نبودنت در رنج هستم و چقدر  هر روز تنها تر
از روز قبل میشم...کاش این تنهایی پایانی داشت... کاش میشد که با تو  به جای دور
می رفتم ...دوستت دارم...تا آخرین لحظه عمرم همیشه تکرار می کنم با تمام وجودم که

دوستت دارم...

برای تو