عشق زیباست... باید عاشق شد و عاشق ماند... کاش میشد که توی یه جای دور که
هیچ ادمی من  و تو رو نشناسه می رفتیم و زندگی می کردیم...