امروز  به يکی گفتم

 

 

که يه جمله درباره عشق بگه

 

 

اون بعد از چند دقيقه سکوت گفت

 

 

عشق چيزيه که من توی زندگی ندارم.

 

 

خيلی ناراحت کننده هستش

 

 

که ادم با کسی زندگی کنه

 

 

عاشقش نيست.

 

 

 

وبر اساس اجبار وجبر زمانه با يه نفر زندگی کنه

 

 

 

نه با عشق

 

 

 

خيلی از ازدواجها توی ايران همين طوريه

 

 

بدون عشق